ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zásady ochrany osobných údajov

PALLETWAYS ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

Palletways Group Limited (ďalej len „my“) sa zaväzuje chrániť vaše osobné údaje a rešpektovať vaše súkromie v súlade so Všeobecným nariadením o ochrane údajov EÚ. Tieto Zásady ochrany osobných údajov poskytujú vysvetlenie k tomu, čo sa stane s osobnými údajmi, ktoré nám poskytujete alebo ktoré o vás naša spoločnosť zhromažďuje, a možnosti, ktoré máte v súvislosti so spôsobom použitia vašich osobných údajov. Pozorne si prečítajte nasledujúce zásady, aby ste pochopili naše stanovisko, postupy týkajúce sa vašich osobných údajov a ako ich spracúvame. Pri navštívení www.palletways.com (ďalej len „naša webstránka“) a iných webových stránok, ktoré vlastní alebo prevádzkuje skupina spoločností Palletways, povoľujete a súhlasíte s postupmi opísanými v týchto zásadách. Ak máte akékoľvek žiadosti týkajúce sa svojich osobných údajov alebo otázky v súvislosti s našimi postupmi v rámci spracovania osobných údajov, kontaktujte nás, prosím.

Na účel zákona o ochrane osobných údajov z roku 1998 (ďalej len „zákon“) a týchto zásad je prevádzkovateľom osobných údajov Palletways Group Limited so sídlom Fradley Distribution Park, Wood End Lane, Fradley, Lichfield WS13 8NE

INFORMÁCIE, KTORÉ OD VÁS MÔŽEME ZHROMAŽĎOVAŤ

Môžeme od vás zhromažďovať a spracúvať nasledujúce údaje:

Údaje, ktoré nám poskytnete. Osobné údaje nám môžete poskytnúť počas vypĺňania formulárov na našej webstránke, alebo pri komunikácii s nami prostredníctvom telefónneho hovoru, e-mailu alebo iným spôsobom. Údaje, ktoré nám poskytujete, sú vaše meno, adresa, e-mailová adresa a telefónne číslo, finančné údaje a údaje o kreditnej karte, osobný opis a fotografia, informácie týkajúce sa dodania, ako napríklad podrobnosti a charakter výrobkov, ktoré vám budú dodané, ich zdroj a miesto určenia.

Údaje, ktoré o vás zhromažďujeme. V súvislosti s každou vašou návštevou našej webstránky môžeme automaticky zhromažďovať nasledujúce informácie:

Technické údaje vrátane adresy internetového protokolu (IP), ktorú používate na pripojenie počítača na internet, typu a verzie prehliadača, nastavenia časovej zóny, typov a verzií doplnkov, operačného systému a platformy.

Informácie o vašej návšteve vrátane úplného záznamu prehliadania URL (Uniform Resource Locators – jednotné zdrojové lokátory) pri príchode, počas prehliadania a pri odchode z našej webstránky (vrátane dátumu a času), času odpovede stránky, chýb pri sťahovaní súborov, trvania návštevy určitých stránok, informácií týkajúcich sa interakcie na stránke (ako napríklad prechádzanie nadol, kliknutie a pohyb kurzorom myši) a metód používania na prehliadanie mimo stránky a akýchkoľvek telefónnych čísel, ktoré použijete na to, aby ste nám zavolali.

Údaje, ktoré získavame z iných zdrojov. Ak používate akékoľvek iné webové stránky, ktoré prevádzkujeme, alebo služby, ktoré poskytujeme, môžeme o vás získavať údaje. V takomto prípade vás informujeme o tom, že v prípade, keď tieto údaje zhromažďujeme, ich môžeme interne odovzdávať a kombinovať s údajmi zhromaždenými na tejto stránke. Tiež úzko spolupracujeme s tretími stranami (napríklad s obchodnými partnermi, subdodávateľmi, poskytovateľmi platobných a doručovacích služieb, reklamných sietí, poskytovateľov trhových analýz, agentúrami úverových referencií), od ktorých môžeme získať vaše údaje.

COOKIES

Internetové stránky používajú tzv. cookies. Cookies nepoškodzujú váš počítač ani neobsahujú vírusy. Cookies slúžia na to, aby bola naša ponuka používateľsky prijateľná, účinná a zabezpečená. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa uchovávajú vo vašom počítači a vo vašom prehliadači.

Väšina súborov cookies, ktoré používame, sú tzv. „session cookies“ (cookies uchovávané len počas trvania aktuálnej návštevy). Po skončení vašej návštevy sa automaticky vymažú. Ostatné súbory cookies sa budú na vašom zariadení uchovávať, kým ich nevymažete. Tieto cookies nám umožňujú rozpoznať váš prehliadač pri vašej ďalšej návšteve.

Môžete si nastaviť prehliadač tak, aby ste boli informovaní o nastaveniach cookies, a povoliť cookies iba v jednotlivých prípadoch alebo všeobecne vypnúť cookies a aktivovať automatické vymazanie cookies po zatvorení prehliadača. Deaktivácia cookies môže obmedziť funkčnosť tejto webovej stránky.  Pre podrobné informácie o súboroch cookies, ktoré používame a účele, na ktorý ich používame, si pozrite naše zásady týkajúce sa súborov cookies.

POUŽITIE ÚDAJOV

Informácie o vás používame nasledujúcimi spôsobmi:

Informácie, ktoré nám poskytujete. Tieto informácie používame:

pri vykonávaní našich povinností vyplývajúcich zo zmlúv, ktoré boli medzi vami a našou spoločnosťou uzavreté a pri poskytovaní informácií a služieb, ktoré od nás žiadate;

pri po poskytovaní informácií o iných poskytovaných tovaroch podobným tým, ktoré ste si už zakúpili alebo bol z vašej strany zaznamenaný dopyt po nich;

aby sme vám oznámili zmeny našich služieb;

na spracovanie akejkoľvek žiadosti o zamestnanie, ktorú nám môžete poslať;

na zabezpečenie toho, aby obsah na stránke našej spoločnosti bol prezentovaný najefektívnejším spôsobom pre vás a pre váš počítač;

na spracovanie akéhokoľvek dopytu, ktorý nám môžete podať elektronickou formou, vrátane online formulárov.

Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme. Tieto informácie používame:

na spravovanie stránky našej spoločnosti a na interné operácie vrátane riešenia problémov, analýzy údajov, testovania, výskumu a na účely štatistiky a prieskumu;

na zlepšovanie stránky našej spoločnosti, aby sme zabezpečili, že sa obsah prezentuje čo najefektívneším spôsobom pre vás a pre váš počítač;

aby ste mohli využívať akékoľvek interaktívne funkcie vrámci našich služieb,

ako súčasť našej snahy, aby bola stránka našej spoločnosti bezpečná a zabezpečená;

na meranie a porozumenie efektivity reklám, ktoré prezentujeme vám a iným osobám, a aby sme vám dodávali relevantný reklamný obsah;

na zistenie toho, či akékoľvek služby, ktoré môžeme niekedy poskytovať, môžu byť pre vás zaujímavé.

Údaje, ktoré môžeme prijímať z iných zdrojov. Tieto údaje môžeme kombinovať s údajmi, ktoré nám poskytujete, a s údajmi, ktoré o vás zhromažďujeme. Tieto údaje a kombinované údaje môžeme používať na účely uvedené vyššie (v závislosti od typu informácií, ktoré prijímame).

Palletways počas vykonávania priameho marketingu používa iba vaše meno a emailovú adresu a tieto informácie budú rozširované len v rámci siete Palletways. Priamy marketing sa bude vykonávať na základe legitímneho záujmu a bude vykonávaný prostredníctvom segmentácie podľa sektora a stavu zákazníka, aby sa zabezpečilo, že obsah, ktorý poskytujeme, je relevantný a zákazník má oň záujem.

Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, sa použijú na nasledujúce účely:

Odosielanie priameho marketingu v súvislosti s našimi službami.

Sledovanie toho, či naše emaily boli otvorené, ako často boli otvorené a či ľudia klikli na odkazy v emaile (aj v prípade, že prestali odoberať obsah).

Nadväzovanie kontaktu na základe sledovania týchto informácií.

Rozširovanie informácií podľa potreby interne a medzi členmi siete.

Náš právny základ pre spracúvanie osobných údajov:

Súhlas (ak bol udelený).

Oprávnený záujem (ak súhlas nebol udelený ani odmietnutý).

Akýkoľvek oprávnený záujem, ktorý sleduje naša spoločnosť alebo tretie strany, je nasledujúci:

Posúdenie oprávneného záujmu v súvislosti s vašimi údajmi bolo vykonané a máme za to, že máte záujem o služby, ktoré sprostredkúvame.

Náš proces segmentácie nás upozornil, že odvetvie, v ktorom pôsobíte, by mohlo využiť prínosy služieb, ktoré sprostredkujeme.

Vaše údaje spracúvame len vtedy, keď máme za to, že odkaz, ktorý sprostredkujeme, bude pre vašu organizáciu zaujímavý.

Zhromažďujeme, uchovávame a spracúvame len osobné údaje, ktoré potrebujeme na vykonanie nasledujúcich priamych marketingových činností:

Meno

E-mailová adresa

Ak nám posielate dopyt prostredníctvom kontaktného formulára, vaše údaje z kontaktného formulára vrátane kontaktných údajov, ktoré doň zadáte, budeme uchovávať na účel spracovania dopytu a pre prípad ďalších otázok. Tieto informácie nebudeme rozširovať bez vášho súhlasu.

Spracovanie údajov, ktoré sa uskutoční prostredníctvom kontaktného formulára, je tak výhradne založené na vašom súhlase (čl. 6 (1) ) GDPR).  Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Stačí, ak nám pošlete e-mail s touto informáciou. Zákonnosť operácií spracovania údajov sa nemení, kým nebude predložené odvolanie.

Informácie, ktoré poskytnete v kontaktnom formulári, ostávajú u nás, kým nás nepožiadate o ich vymazanie, kým neodvoláte svoj súhlas s uchovávaním alebo kým sa účel, na ktorý údaje uchovávame, stane neaktuálnym (napríklad po spracovaní vášho dopytu). Povinné zákonné požiadavky – najmä doba uchovávania – nie sú týmto ovplyvnené.

ŽIADOSTI O ZAMESTNANIE

 

hromažďujeme a spracúvame osobné údaje uchádzačov na účel spracovania žiadosti. Spracovanie sa môže uskutočniť elektronicky.

Ide najmä o prípad, kedy uchádzač podá príslušné dokumenty k žiadosti elektronicky, napríklad e-mailom alebo prostredníctvom webového formulára, ktorý sa nachádza na webovej stránke.

Ak na základe žiadosti o zamestnanie bude uzavretý pracovný pomer, poskytnuté údaje budú uchovávané na účel vykonávania pracovného pomeru v súlade s právnymi predpismi.

Ak na základe žiadosti o zamestnanie nebude uzavretý pracovný pomer, dokumenty poskytnuté k žiadosti budú vymazané šesť mesiacov po pohovore za predpokladu, že vymazanie údajov nepoškodí oprávnené záujmy prevádzkovateľa. Iné oprávnené záujmy v tomto zmysle sú napríklad bremeno preukázania v procese podľa nemeckého zákona o rovnakom zaobchádzaní (AGG). Po schválení uchádzača sa údaje môžu uchovávať dlhší čas.


NÁSTROJE SOCIÁLNYCH MÉDIÍ

 

Twitter

Na webových stránkach našej spoločnosti sú integrované Funkcie služby Twitter. Tieto funkcie poskytuje spoločnosť Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Spojené štáty americké. Pri používaní Twitteru a funkcie „re-tweet“ vás webové stránky, ktoré navštevujete, presmerujú na váš účet na Twitteri týmto sa o nich podelíte s inými používateľmi. Tieto údaje sa prenesú aj na Twitter. Chceli by sme vyzdvihnúť, že ako poskytovateľ webových stránok nie sme oboznámení s obsahom prenášaných údajov a ich použitím v spoločnosti Twitter. Viac informácií nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Twitter na stránke https://twitter.com/privacy.

Svoje nastavenia ochrany osobných údajov môžete nastaviť v nastaveniach účtu na Twitteri na adrese: https://twitter.com/account/settings.

LinkedIn

Na našej stránke sa nachádza funkcia prepojenia na sieť LinkedIn. Poskytovateľom je LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké. Vždy, keď navštívite naše stránky, ktoré obsahujú funkciu LinkedIn, prepojí vás na servery LinkedIn. Spoločnosť LinkedIn bude informovaná tom, že ste navštívili webovú stránku našej spoločnosti a o vašej IP adrese. Ak kliknite na tlačidlo „Recommend“ (odporučiť) a prihlásite sa do svojho účtu na LinkedIn, spoločnosť LinkedIn bude môcť vašu návštevu spájať s webovou stránkou našej spoločnosti, s vami a s vaším používateľským účtom. Chceli by sme vyzdvihnúť, že ako poskytovateľ webových stránok nie sme oboznámení s obsahom prenášaných údajov a ich použitím spoločnosťou LinkedIn. Viac informácií sa uvádza vo vyhlásení o ochrane osobných údajov na adrese: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Facebook

Na našich stránkach sa nachádzajú integrované doplnky sociálnej siete Facebook, ktorých poskytovateľom je Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, Spojené štáty americké. Doplnky Facebook rozoznáte prostredníctvom loga Facebook alebo tlačidla „páči sa mi to“ („like“) na našej webstránke. Prehľad doplnkov Facebook je uvedený na: https://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Keď navštívite webové stránky našej spoločnosti, doplnok nadviaže priame spojenie medzi vaším prehliadačom a serverom Facebooku. Facebook bude informovaný tom, že ste navštívili webovú stránku našej spoločnosti a o vašej IP adrese. Ak kliknete na tlačidlo „páči sa mi“ pri ikone Facebooku počas toho, ako ste prihlásení do svojho účtu na Facebooku, môžete prepojiť obsah stránok našej spoločnosti na svoj profil na Facebooku. Na základe toho môže Facebook priradiť návštevu stránok našej spoločnosti k vášmu používateľskému účtu. Chceli by sme vyzdvihnúť, že ako poskytovateľ stránok nie sme oboznámení o obsahu prenášaných údajov a ich použití spoločnosťou Facebook. Viac informácií sa uvádza v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook na adrese https://de-de.facebook.com/policy.php.

Ak si neželáte, aby si spoločnosť Facebook spájala vašu návštevu na stránkach našej spoločnosti s vaším používateľským účtom na Facebooku, odhláste sa zo svojho účtu na Facebooku, prosím.

YouTube

Webové stánky našej spoločnosti používajú doplnky YouTube poskytované spoločnosťou Google. Prevádzkovateľom podstránky doplnku je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, Spojené štáty americké.

Keď navštívite jednu z podstránok, na ktoré vás presmeruje doplnok YouTube, pripojíte sa na servery YouTube. Prostredníctvom toho server YouTube zaznamená, ktoré stránky našej spoločnosti ste navštívili.

Ak ste prihlásení do svojho účtu YouTube, spoločnosť YouTube vám umožní prepojiť prehliadanie priamo s vaším osobným profilom. Môžete tomu zabrániť, ak sa odhlásite zo svojho účtu YouTube.

YouTube používame v záujme atraktívnej prezentácie našej online ponuky. Robíme tak na základe oprávneného záujmu v zmysle článku 6 ods 1. GDPR.

Viac informácií o tom, ako manipulovať s osobnými údajmi používateľa, nájdete v zásadách ochrany osobných údajov YouTube na adrese: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy.

Google Analytics

Táto webová stránka na analýzu spôsobu používania webovej stránky používateľmi používa službu „Google Analytics“, ktorej poskytovateľom je Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké). Služba používa „cookies“ – textové súbory uložené vo vašom zariadení. Informácie, ktoré sa zhromažďujú prostredníctvom súborov cookies, sú zvyčajne odosielané na server Google v Spojených štátoch amerických a uchovávajú sa tam.

Na tejto stránke funguje anonymizácia IP adresy. IP adresa používateľov sa v členských štátoch EÚ a EHS skráti. Toto skrátenie odstráni osobnú referenciu vo vašej IP adrese. Podľa podmienok dohody, ktorú uzavreli prevádzkovatelia webových stránok so spoločnosťou Google Inc., spoločnosť používa zhromaždené údaje na zostavenie hodnotenia aktivity na webovej stránke a podstránke a na poskytovanie internetových služieb.

Máte možnosť zabrániť uchovávaniu cookies na vašom zariadení prostredníctvom správnych nastavení vo svojom prehliadači. Neexistuje žiadna záruka, že budete mať prístup ku všetkým prvkom tejto webovej stránky bez obmedzenia, ak nebudete mať povolené cookies vo svojom prehliadači

Okrem toho môžete používať doplnok prehliadača, ktorý zabraňuje zhromažďovaniu údajov prostredníctvom súborov cookies (vrátane vašej IP adresy) a ich odosielaniu spoločnosti Google Inc a používaniu spoločnosťou Google Inc.

Informácie o používaní údajov spoločnosťou Google Inc. sú uvedené na nasledujúcom odkaze: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en

Mapy Google

Táto stránka používa službu Mapy Google prostredníctvom API. Poskytovateľom služby je Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké.

Ak chcete používať Mapy Google, je potrebné, aby ste uložili svoju IP adresu. Tieto informácie sa zvyčajne prenášajú na server Google v Spojených štátoch a tam sa uchovávajú. Poskytovateľ tejto stránky nemá žiadny vplyv na prenos týchto údajov.

Mapy Google používame v záujme atraktívnej prezentácie našej online ponuky a jednoduchého vyhľadávania miest, ktoré máme na webovej stránke našej spoločnosti označené. Robíme tak na základe oprávneného záujmu v zmysle článku 6 ods 1. GDPR.

Viac informácií o tom, ako manipulovať s osobnými údajmi, sa uvádza v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google na: https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

POSKYTNUTIE VAŠICH ÚDAJOV

S vaším súhlasom môžeme poskytovať vaše osobné údaje akémukoľvek členovi našej skupiny, tzn. pridruženým spoločnostiam, akýmkoľvek holdingovým spoločnostiam a ich pridruženým spoločnostiam, v každom prípade však podľa oddielu 1159 zákona o spoločnostiach Spojeného kráľovstva z roku 2006.

Môžeme zdieľať vaše osobné údaje s vybranými tretími stranami vrátane:

Obchodných partnerov, dodávateľov a subdodávateľov na plnenie akejkoľvek zmluvy, ktorú sme s vami alebo s nimi uzavreli.

Poskytovateľov analýz a vyhľadávacích nástrojov, ktorí nám pomáhajú zlepšovať a optimalizovať stránku našej spoločnosti.

Agentúr úverových referencií na účel posúdenia vášho úverového hodnotenia, keď je to pre nás podmienkou potrebnou na to, aby sme s vami uzavreli zmluvu.

Môžeme poskytnúť vaše osobné údaje tretím stranám:

V prípade, že predávame obchodnú činnosť alebo aktíva skupiny, vtedy môžeme poskytnúť vaše osobné údaje potenciálnemu kupcovi obchodnej činnosti alebo aktív.

Ak tretia strana odkúpi akúkoľvek spoločnosť v našej skupine alebo podstatné množstvo jej aktív, v takom prípade osobné údaje zhromaždené od vás môžu byť súčasťou prevedeného aktíva.

Ak máme povinnosť poskytnúť alebo komunikovať vaše osobné údaje s cieľom splniť právnu povinnosť alebo s cieľom dodržiavať alebo uplatniť naše podmienky použitia alebo všeobecné obchodné podmienky dodávania a iné dohody, alebo s cieľom ochrany práv, majetku alebo bezpečnosti našich zamestnancov, zákazníkov alebo iných osôb. Môže tu patriť výmena informácií s inými spoločnosťami a organizáciami s cieľom odhalenia alebo predchádzania podvodu a zníženia kreditného rizika.

KDE UCHOVÁVAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

Údaje, ktoré od vás zhromažďujeme, môžeme preniesť a uchovávať na mieste mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHS). Môžu ich tiež spracúvať zamestnanci pracujúci mimo EHS, ktorí pracujú pre nás alebo pre našich dodávateľov. Takíto zamestnanci môžu byť zapojení okrem iného do plnenia zmluvy uzavretej s našou spoločnosťou, spracúvania údajov o vašej platbe a poskytovania podporných služieb. Poskytnutím svojich osobných údajov súhlasíte s týmto prenosom, uchovávaním alebo inou formou spracúvania. Vykonáme všetky primerane potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, že s vašimi údajmi sa bude manipulovať bezpečne a v súlade s týmito zásadami ochrany osobných údajov a zákonom.

Všetky informácie, ktoré nám poskytujete, uchovávame na našich zabezpečených serveroch. Akékoľvek platobné transakcie budú šifrované technológiou SSL.

Prenos informácií na internete však nie je vždy úplne bezpečný. Napriek tomu, že sa snažíme robiť čo najviac, aby sme ochránili vaše osobné údaje, nemôžeme zaručiť bezpečnosť vašich údajov, ktoré sa prenášajú na našu stránku, akýkoľvek prenos je teda na vaše vlastné riziko. Po prijatí vašich osobných informácií použijeme príslušné postupy a zabezpečovacie prvky na to, aby sme sa pokúsili zabrániť neoprávnenému prístupu.

VAŠE PRÁVA

 

Máte právo požiadať nás, aby sme nespracúvali vaše osobné údaje na marketingové účely. Pred zhromažďovaním vašich údajov vás zvyčajne upozorníme, ak máme v úmysle použiť vaše údaje na takéto účely alebo ak máme v úmysle poskytnúť vaše údaje na tieto účely akejkoľvek tretej strane. Môžete si uplatniť svoje právo a zabrániť takémuto spracovaniu označením určitých políčok vo formulároch, ktoré používame na zhromažďovanie vašich údajov. Toto právo si môžete kedykoľvek uplatniť aj tak, že nás kontaktujete na adrese data_protection@palletways.com.

Na našej webstránke sa môžu niekedy nachádzať odkazy na alebo z webových stránok tretích strán. Ak prejdete prostredníctvom odkazu na akúkoľvek takúto webovú stránku, upozorňujeme, že tieto webové stránky majú vlastné zásady ochrany osobných údajov a my neprijímame akúkoľvek zodpovednosť za tieto zásady alebo za to, ako takéto tretie strany môžu spracúvať vaše osobné údaje. Prečítajte si, prosím, tieto zásady predtým, ako týmto webovým stránkam poskytnete svoje osobné údaje.

OCHRANA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovatelia týchto stránok berú ochranu vašich osobných údajov veľmi vážne. Spracúvame vaše osobné údaje veľmi dôverne a v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a s týmito zásadami ochrany osobných údajov.

Ak používate túto webovú stránku, zhromažďujeme o vás viaceré osobné údaje. Osobné údaje sú údaje, ktoré vás osobne identifikujú.

Upozorňujeme, že prenos údajov cez internet (napríklad pri komunikácii e-mailom) môže predstavovať bezpečnostné hrozby. Úplná ochrana údajov pred prístupom tretích strán nie je možná.

ODVOLANIE VÁŠHO SÚHLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Viacero operácií spracovania osobných údajov je možné vykonať len s vaším vyjadreným súhlasom. Existujúci súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odošlite túto požiadavku na adresu data_protection@palletways.com – stačí odoslať neformálny e-mail. Zákonnosť spracovania údajov vykonávaného do odvolania nie je odvolaním ovplyvnená.

PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV

Máte právo na to, aby sme vám alebo tretej strane v štandardnom strojovo čitateľnom formáte poskytli údaje, ktoré spracúvame automaticky na základe vášho súhlasu alebo na základe plnenia zmluvy. Ak požadujete priamy prenos údajov inej zodpovednej osobe, prenos bude vykonaný v rozsahu, v akom je to technicky možné.

INFORMÁCIE, BLOKOVANIE, ODSTRÁNENIE

Máte právo získať bezplatné informácie o vašich osobných údajoch, ktoré uchovávame, o ich pôvode a príjemcoch a o účele spracovania údajov a v prípade potreby máte právo na rektifikáciu, blokovanie alebo vymazanie takýchto údajov.  Akúkoľvek takúto požiadavku odošlite priamo na data_protection@palletways.com.

ZMENA ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV NAŠEJ SPOLOČNOSTI

Akékoľvek zmeny, ktoré môžeme vykonať v rámci týchto zásad v budúcnosti, budú uvedené na tejto stránke. Prosíme, aby ste pravidelne sledovali aktualizácie alebo zmeny týchto zásad.

KONTAKT

Otázky, komentáre a žiadosti v súvislosti s týmito zásadami ochrany údajov radi prijmeme na data_protection@palletways.com

Aktualizované 3. mája 2018

 

Cookies

Táto webová stránka používa súbory cookie. Pokračovaním v prehliadaní webu súhlasíte s naším používaním súborov cookie. Zistiť viac